Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

http://carnomed.sellingo.pl/

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem http://carnomed.sellingo.pl/

 §1 Definicje 

 1. Klient – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba prawna, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym. 
 2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego i / lub dokonującą Zamówienie bez bezpośredniego związku z  jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Usługodawca zwany jest również w tym regulaminie Sprzedającym.
 4. Przedmiot transakcji - Towar wymieniony i opisany na stronie internetowej Sklepu Internetowego. 
 5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu. 
 6. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://carnomed.sellingo.pl/, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie. 
 7. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, fizyczny adres mający informacje o położeniu (ulica, budynek, numer mieszkania), kod pocztowy oraz miejscowość.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, które chce zamówić. 
 9. Dowód zakupu - faktura wystawiona zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.
 10. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 11. Adres kontaktowy:

Carnomed Sp. z o.o.

ul. Cystersów 20a
31-553 Kraków
Polska

 1. Informacje o sprzedającym:  Carnomed Sp. z o.o.
 2. Dane Sprzedającego:

Carnomed Sp. z o.o.

NIP: 676 253 32 64

ul. Cystersów 20a
31-553 Kraków
Polska

REGON: 367815545
KRS: 0000686603

 

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online oraz bezpieczeństwo płatności online jest PayU S.A (https://payu.com)

 §2 Warunki ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://carnomed.sellingo.pl/ oraz warunki, na jakich dokonywana jest sprzedaż Przedmiotu transakcji.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia. 
 3. Sklep internetowy http://carnomed.sellingo.pl/ prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. 
 4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej(e-mail).
 5. Płatności są obsługiwane przez PayU S.A. Dostępne jest też wykonanie przelewu za pomocą przelewu tradycyjnego (instrukcja postępowania jest opisana w sklepie internetowym). Kolejnymi metodami płatności są przesyłki za pobraniem.
 6. Do każdego zakupy sprzedający dostarcza niezbędny dokument poświadczający dowód zakupu.

  §
  3 Składanie zamówień
 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Stawka podatku Vat wynosi 8%.
 2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę. 
 3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym: numer telefonu i adres e-mail. 
 4. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia. 
 5. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”. 
 6. W cenie suplementów jest zawarta cena za przesyłkę.

 §4 Odstąpienie od umowy, reklamacje

 1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy z dnia o Prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z późn. zm.). Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W celu odstąpienia od umowy należy wysłać e-mail z oświadczeniem o odstąpieniu na adres zamowienia@carno-med.pl. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Sprzedający niezwłocznie prześle konsumentowi e-mail potwierdzający otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Zwrot płatności odbywa się tą samą metodą, jaką Konsument kupił Towar, chyba, że Konsument wyrazi chęć innego sposobu płatności a sprzedający się na to zgodzi.
 4. Reklamacje należy składać na adres e-mailowy sprzedający: zamowienia@carno-med.pl.
 5. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru. 

 §5 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca. 
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie. 
 3. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Klient decydując się na zakup Towaru wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji zamówienia. Klient ma możliwość poprawienia danych lub ich usunięcia.

  § 6 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy aktualne przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa.
 2. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna na stronie http://carnomed.sellingo.pl/regulamin

O zmianach regulaminu Klient dowie się drogą e-mailową. Ewentualne zmiany będą miały na celu dostosowanie regulaminu do obowiązującego prawa. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie  do usunięcia konta w każdym czasie.

 1. Żadne postanowienie regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta.

 

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: ul. Cystersów 20a, 31-553 Kraków, email: zamowienia@carno-med.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących usług (*):

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

– Adres konsumenta(-ów):

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.